Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Časté otázky k tématu kanalizace

Jak funguje systém tlakové kanalizace?

Princip tlakové kanalizace spočívá v tom, že odpadní voda proudí v kanalizačním polyethylenovém potrubí malého profilu (např. DN 50 mm až Dn 160 mm) pod tlakem. Zdrojem tlaku je objemové čerpadlo vybavené drticím zařízením osazené
v čerpací jímce. Čerpací jímka, resp. tzv. domovní čerpací stanice je umístěna u každého objektu napojeného na tlakovou kanalizaci. Soustava jednotlivých čerpacích stanic, které jsou tlakovým potrubím tzv. podružných sběračů připojeny na páteřní tlakové řady, tvoří systém tlakové splaškové kanalizace, která ústí na centrální ČOV v Čachovicích.

Čerpací jímka:

Stavební část tvoří jímka kruhového průměru plastová. Jímka u rodinného domu je kruhového průměru, obvykle cca 1 m
a hluboká 2 m - 3 m. Splaškové vody jsou ze šachty průběžně odčerpávány. Velikost akumulačního, tzv. havarijního prostoru v čerpací šachtě rodinného domu umožní zachycení alespoň 2 – denní průměrné produkce odpadních vod. Předpokládaná denní spotřeba vody na 1 obyvatele činí cca 80 – 120 litrů/osoba/den. (objem klasické koupelnové vany do 200 litrů, jedno sprchování 50 – 70 litrů, objem splachovací nádrže záchodu do 10 litrů)

Technologickou část, resp. vystrojení jímky tvoří čerpadlo s drticím zařízením, které čerpá rozmělněné splašky do tlakové sítě. Čerpadlo je připojeno z rozvaděče přes ovládací skříňku. V ovládací skříňce jsou umístěny jističe, kontrolky hladinových snímačů a havarijní signalizace.

Jak se bude provádět měření odpadní vody + jak se bude provádět měření odpadní vody u občanů, kteří odebírají vodu ze studny?

Občané (vlastníci RD) napojení na obecní vodovod budou hradit od r. 2017 stočné podle množství odebrané vody změřené vodoměrem. U ostatních vlastníků RD, kteří mají vlastní studnu:

- budou platit stočné dle směrných čísel (dle zákona)

- po dohodě může být osazen vodoměr na potrubí ze studny

- umístění elektroměru do rozvaděče pro DČJ.

Kdo bude provádět údržbu jímky a případné opravy a údržbu vybavení v jímce

(čerpadlo)?

Opravy a servis provádí proškolený pracovník obecního úřadu p. Blažek (tel. 604 200 704).

Jak často je potřeba provádět údržbu vybavení v jímce?

Doporučuje se provádět vizuální kontrolu a obvykle 1 x ročně provést vyčištění čerpací jímky zejména odstranění naneseného tuku, které bude provádět oprávněná osoba (údržbář). Odstranění nánosů a nečistot na částech technologie bude ostříkáno proudem vody zařízením, které obec pořídila. Čištění neprovádějte samostatně, vždy je potřeba nahlásit požadavek a čištění bude zajištěno.

Jaká je poruchovost čerpadla + doba životnosti?

Předpokládaná životnost čerpadla je cca 10 let. Poruchy bývají převážně zapříčiněny mechanickým poškozením (např. namotáním hader, ubrousků, předmětů, které do odpadních vod nepatří, a tím poškodí řezací zařízení čerpadla).

Jak a kde bude signalizace poruchy čerpadla signalizována?

Případná porucha čerpadla bude signalizována světelnou kontrolkou červené barvy. Poruchu musí každý vlastník nahlásit odpovědnému pracovníkovi.

Co se stane, když dojde k výpadku el. energie?

Jímka má kapacitní možnosti obvykle cca 800 litrů a pro krátkodobé výpadky el. energie by měla být dostačující. V případě déle trvajícího výpadku el.energie bude provozovatel kanalizace jímky vyvážet do té doby, než bude energetická sít zprovozněna. V těchto případech bude nutná spolupráce obyvatel jednotlivých nemovitostí, v podobě šetrného zacházení s vodou po době výpadku.

Jaká je záruka, že se odpadní splaškové vody nebudou vracet ze systému
a jímky zp
ět do RD při výpadku el. energie?

Toto zabezpečuje zpětný ventil, pojistný ventil i vlastní čerpadlo.

Lze provést napojení nové jímky pro tlakovou kanalizaci ze stávající žumpy, septiku?

Nelze.

Kdo bude oprávněn vstupovat na pozemek soukromého vlastníka v případě nutné údržby nebo oprav?

Pracovníci obecního úřadu.

Co nepatří do jímky/potrubí tlakové kanalizace?

Např. látkové předměty, hygienické potřeby, odpady z potravin, oleje a tuky, viz. podmínky užívání kanalizační přípojky, smlouva o užívání DČJ.

Jaký bude tlak v potrubí?

V systému tlakové kanalizace se tlak pohybuje v rozmezí 0,40 – 0,60 Mpa.

Co když se někdo nechce na novou veřejnou kanalizaci připojit, i když to je
v rámci stavby technicky možné? Nebo byla kanalizační přípojka vybudována, ale vlastník nemovitosti se dosud nenapojil?

Přípojky těchto nemovitostí jsou řešeny ve spolupráci s vodoprávním úřadem v Mladé Boleslavi v rámci platné legislativy, zejména ve znění zákona č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích. Vlastník nemovitosti je povinen dokládat každé čtvrtletí, jak nakládá s odpadními vodami. Pokud tak nebude učiněno vše bude řešeno dle zákona (udělení pokuty).

Lze uplatnit slevu na stočném? Ano, v případech, že odebírá vodu, kterou neodvádí do kanalizace.

Snížení množství odměřené vody, odebrané z veřejného vodovodu, ve smyslu ust.§19 odst.7 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, o množství vody, lze požádat, pokud voda prokazatelně byla spotřebované bez vypuštění do kanalizace a odměřena řádným a certifikovaným vodoměrem, instalovaným pověřeným zástupcem provozovatele a za předpokladu, že je toto množství prokazatelně větší než 30m3 za rok. Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky( množství neodvedené vody do kanalizace musí být vetší, než 30 m3 za rok ) také povinnost prokázat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy – k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. „podružný zálivkový vodoměr“. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturovacího vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru. Závěrem jedno upozornění: vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Díky tomu, že jde o vodoměr v majetku odběratele, je zajištění nového vodoměru/úředního ověření plně v kompetenci odběratele

K provozování domovních čerpacích stanic uvádíme tyto bližší informace :

 1. Čerpací šachty včetně tlakových přípojek a napájecích elektrorozvodů jsou součástí systému tlakové kanalizace a ve vlastnictví Obce Lipník.
 2. K čerpacím šachtám musí být zajištěn přístup a možnost příjezdu techniky provozovatele za účelem pravidelné údržby a nezbytných havarijních zásahů. Majitel nemovitosti musí zajistit přístup pracovníků provozovatele, pokud je DČS umístěna na jeho soukromém pozemku.
 3. Vnitřní kanalizace nemovitosti je připojena na čerpací šachtu úsekem gravitačního potrubí. V rámci přepojování se zabezpečí:
 4. Vyřazení stávajícího septiku či žumpy z provozu
 5. Odpojení přítoků dešťových vod (střešní svody, odvodnění dvorů, drenáže)
 6. Odstraňování poruch – v případě zjištění poruchy čerpací šachty (signalizováno svítící červenou kontrolkou) odběratel zavolá na linku provozovatele (obce) nebo p. Blažkovi (tel. 604 200 704).
 7. Funkce čerpací šachty – čerpací šachta je vybavena řídící automatikou. Plovákový systém automaticky spustí čerpadlo po zaplnění stanoveného objemu čerpací šachty. Provozní stavy jsou signalizovány kontrolkami na rozvaděči. Žlutá kontrolka signalizuje, že je zařízení pod napětím. Červená kontrolka signalizuje dosažení hladiny v čerpací šachtě, při které dojde ke spuštění čerpadla. Po uvedení čerpadla do chodu červená kontrolka za několik minut zhasne. V případě, že je čerpadlo v poruše, červená kontrolka svítí trvale - nutné nahlásit poruchu..Tlaková přípojka bude uzavíratelná ventilem zákopové soupravy umístěné zpravidla před místem napojení na řad tlakové kanalizace.
 8. Provozovatel kanalizace zajistí minimálně 1 x ročně vyčištění čerpací šachty tlakovou vodou a základní servis technologického vybavení.
 9. Vypouštění odpadních vod do čerpací šachty – tlaková kanalizace slouží k dopravě pouze splaškových vod. Do čerpací šachty lze tedy vypouštět odpadní vody ze sociálních zařízení (kuchyně, koupelny, prádelny, WC, apod.)
 10. Veřejná kanalizace je určena zejména k odvádění splaškových vod z domácností
  a odpadních vod od jiných producentů, které svým charakterem odpovídají těmto vodám. Odpadní vody, které vykazují nadměrné množství specifického znečištění se před vypouštěním do veřejné kanalizace, musí předčistit (např. kuchyňské provozy restaurací a škol – lapače tuků).

Odpadní vody technologické a průmyslové povahy v zásadě nelze do systému tlakové kanalizace vypouštět (např. odpadní vody ze zpracování mléka, masa, ovoce, zeleniny, pekáren, strojírenské a chemické výroby).

 

Odpadní vody nesmí obsahovat látky, které nejsou odpadními vodami. Jedná se zejména o

 • hrubé nečistoty – např. štěrk, písek, střepy
 • kovové předměty – např. žiletky, hřebíky, dráty
 • pružné materiály – např. hadry, textil, punčochy, obvazy, střeva, pleny, hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, vložky, vatové tampóny, vatové tyčinky)
 • ostatní předměty – např. tuby, zubní kartáčky, klacky, apod.
 • rozpouštědla – např. ředidla
 • ropné látky – oleje, nafty
 • žíraviny – louhy, kyseliny
 • jedovaté, výbušné a hořlavé látky – např. benzín, pesticidy
 • živočišné a rostlinné tuky v nadměrném množství – např. obsah fritovacích hrnců
 • kejdu, silážní šťávy, močůvku
 • jiné látky, které mohou po smísení s odpadní vodou působit jedovatě, výbušně nebo hořlavě
 • infekční látky
 • látky, které vytvářejí překážky při odtoku
 • odpady – např. popel, shnilé ovoce, cigaretové nedopalky

V případě, že by došlo k závadám na čerpadle a technologii šachty nedodržováním uvedených zásad, budou na majiteli připojené nemovitosti požadovány úhrady