Menu
Obec Lipník
Lipník okres Ml. Boleslav

Stočné

Dokumenty k tématu stočné:

Všichni vlastníci nemovitostí obdrží k vyplnění tabulku:

Občané (fyzické osoby) tab. č. 1

Paušální karta: směrná čísla -  domácnosti pro rok 2016
podklad pro stanovení množství odvedené odpadní vody do veřejné kanalizace

Podnikající fyzické osoby, právnické osoby tab. č. 2.

Paušální karta:  směrná čísla  -   podniky, podnikatelé, zařízení, atd.
podklad pro stanovení množství odvedené odpadní vody

Tabulku je potřeba vyplnit, neboť bude podkladem pro smlouvu o likvidaci odpadních vod. Tabulku obdržíte spolu s novým vydáním obecního zpravodaje. Rovněž bude k dispozici na obecním úřadě a na internetových stránkách obce.

Pokud si nebudete s vyplněním vědět rady, na obecním úřadě vám pomůžeme.

Na základě uvedených údajů pak připravíme návrh smlouvy k podpisu. Smlouvu podepisuje a odběratelem je majitel budovy. V případě více vlastníků (manželé, rodina,…) je třeba předložit plnou moc k zastupování, nebo budou muset smlouvu podepsat všichni vlastníci. Pokud je více spoluvlastníků a jsou zároveň spoluvlastníky společných prostor (bytovka), je odběratelem společenství vlastníků. Smlouvu v tomto případě bude podepisovat jejich zvolený zástupce. Odběratelem není nájemník. V tabulkách se přiznávají osoby v nemovitosti skutečně bydlící po většinu roku, i bez zapsání trvalého bydliště.

Tato administrativní část bude velice náročná pro vás i nás, proto prosíme o vzájemnou shovívavost.